Ngoài các công tác nghiệp vụ quản lý – bảo vệ rừng, công tác truyền thông, giáo dục môi trường giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển bền vữn hệ sinh thái rừng ngập mặn. Qua đó, năm 2004, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ thành lập Trung tâm Truyền thông Giáo dục môi trường và Du lịch sinh thái nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao sự hiểu biết và nhận thức cho cộng đồng dân cư địa phương, đối tượng học sinh – sinh viên… Về vai trò quan trọng của hệ sinh thái Rừng ngập mặn Cần Giờ đối với môi trường sống, để cùng chung tay bảo vệ hiệu quả và phát triển bền vững hệ sinh thái này.

Công tác truyền thông giáo dục môi trường được tập trung lãnh đạo thực hiện tốt về chất lượng và nội dung. Duy trì và hoạt động hiệu quả 144 tuyên truyền viên nòng cốt, đẩy mạnh việc mở rộng các mô hình truyền thông, đa dạng về phương pháp; thông tin tuyên truyền theo hướng đa chiều giúp đối tượng truyền thông được dễ dàng tiếp cận, cụ thể với các hình thức sau:

- Hoạt động tuyên truyền: Dán Poster, phát tờ rơi trong cộng đồng dân cư, trường học. Thường xuyên phối hợp Đài truyền thanh huyện và các tổ chức chính trị xã hội, phòng ban thuộc huyện tổ chức phổ biến các nội dung về Luật bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Luật da dạng sinh học, bảo vệ an ninh trật tự đến cộng đồng dân cư trong rừng, ven rừng.

- Hoạt động truyền thông và giáo dục môi trường: phát huy hiệu quả của 7 Câu lạc bộ “Phụ nữ với biến đổi khí hậu” trên đại bàn 7 xã thị trấn; thực hiện chương trình học tập ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; triển khai hiệu quả hoạt động của 24 câu lạc bộ “Em yêu thiên nhiên” trong 23 trường học trên địa bàn huyện và 1 nhà thiếu nhi huyện Nhà bè; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi tìm hiểu về rừng ngập mặn.

Các hoạt động Truyền thông - Giáo dục môi trường của Câu lạc bộ em yêu thiên nhiên

 

Các hoạt động của Câu lạc bộ Phụ nữ với biến đổi khí hậu